لیست شماره های سامانه پیام کوتاه

ف

ارقام

پیش شماره

نوع شماره

قیمت (ریال(

1

14

1000

غیر سفارشی

140,000

2

14

1000

سفارشی

280,000

3

14

3000

غیر سفارشی

165,000

4

14

3000

سفارشی

165,000

5

13

1000

غیر سفارشی

335,000

6

13

1000

سفارشی

650,000

7

12

1000

غیر سفارشی

650,000

8

12

1000

سفارشی

1,300,000

9

12

2000

غیر سفارشی

2,0 00,000

10

12

2000

سفارشی

2,500,000

11

12

2000

سفارشی نیمه رند

3,000,000

12

12

2000

سفارشی رند

3,500,000

13

12

3000

غیر سفارشی

200,000

14

12

3000

سفارشی

200,000

15

11

1000

غیر سفارشی

1,400,000

16

11

1000

سفارشی

2,500,000

17

10

1000

غیر سفارشی

1,700,000

18

10

1000

سفارشی

6,500,000

19

10

2000

غیر سفارشی

6,500,000

20

10

2000

سفارشی

8,500,000

21

10

2000

سفارشی نیمه رند

1,500,000

22

10

2000

سفارشی رند

1,350,000

23

10

3000

غیر سفارشی

130,0000

24

10

3000

سفارشی

130,0000

25

10

21000

غیر سفارشی

1,400,000

26

10

21000

سفارشی

1,500,000

27

9

1000

غیر سفارشی

2,750,000

28

9

1000

سفارشی

9,500,000

29

9

2000

غیر سفارشی

110,000,000

30

9

2000

سفارشی

120,000,000

31

9

2000

سفارشی نیمه رند

140,000,000

32

9

2000

سفارشی رند

73,000,000

33

8

1000

غیر سفارشی

90,000,000

34

8

1000

سفارشی

120,000,000

35

8

2000

غیر سفارشی

280,000,000

36

8

2000

سفارشی

190,000,000

37

8

2000

سفارشی نیمه رند

20,500,000

38

8

2000

سفارشی رند

29,000,000

39

8

2000

سفارشی خیلی رند

115,000,000

40

7

21000

سفارشی

11,000,000

41

6

21000

غیر سفارشی

130,000,000

42

6

21000

سفارشی

130000,000

هم اکنون گام نخست را برای داشتن یک وبسایت حرفه ای و جذاب بردارید

متخصصان و مشاوران ما آماده‌اند تا شما را در تمامی مراحل داشتن یک وب سایت راهنمایی کنند
ثبت درخواست