نوع دامنه

ثبت کننده

(مدت زمان ثبت(سال

 (قیمت (تومان

(دامنه قفل شده(تومان

   (انتقال دامنه(تومان            

(کنترل پنل دامنه(تومان

com

Tucows

۱

۴۴,۰۰۰

۳۰۹,۰۰۰

۴۴,۰۰۰

۰

net

Tucows

۱

۴۷,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۴۷,۰۰۰

۰

org

Tucows

۱

۴۶,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۴۶,۰۰۰

۰

info

Tucows

۱

۶۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۰

biz

Tucows

۱

۶۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۰

name

Tucows

۱

۶۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۰

cc

Tucows

۱

۱۱۱,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۱۱۱,۰۰۰

۰

tv

Tucows

۱

۱۴۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۱۴۰,۰۰۰

۰

ws

Tucows

۱

۸۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰

۰

mobi

Tucows

۱

۸۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰

۰

asia

Tucows

۱

۶۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۰

co

Tucows

۱

۱۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۰

ir

IRNIC

۵

۱۴,۶۰۰

۲۰,۵۰۰

۰

۰

ir

IRNIC

۱

۵,۹۰۰

۱۱,۵۰۰

۰

۰

co.ir

IRNIC

۵

۱۴,۶۰۰

۲۰,۵۰۰

۰

۰

co.ir

IRNIC

۱

۵,۹۰۰

۱۱,۵۰۰

۰

۰

gov.ir

IRNIC

۱

۵,۹۰۰

۱۱,۵۰۰

۰

۰

gov.ir

IRNIC

۵

۱۴,۶۰۰

۲۰,۵۰۰

۰

۰

org.ir

IRNIC

۱

۵,۹۰۰

۱۱,۵۰۰

۰

۰

org.ir

IRNIC

۵

۱۴,۶۰۰

۲۰,۵۰۰

۰

۰

sch.ir

IRNIC

۱

۵,۹۰۰

۱۱,۵۰۰

۰

۰

sch.ir

IRNIC

۵

۱۴,۶۰۰

۲۰,۵۰۰

۰

۰

id.ir

IRNIC

۵

۱۴,۶۰۰

۲۰,۵۰۰

۰

۰

id.ir

IRNIC

۱

۵,۹۰۰

۱۱,۵۰۰

۰

۰

net.ir

IRNIC

۱

۵,۹۰۰

۱۱,۵۰۰

۰

۰

net.ir

IRNIC

۵

۱۴,۶۰۰

۲۰,۵۰۰

۰

۰

ac.ir

IRNIC

۱

۵,۹۰۰

۱۱,۵۰۰

۰