گواهینامه SSL شرکتی (EV SSL)

این نوع گواهینامه SSL از دامنه های IR پشتیبانی نمی کند.

Comodo EV SSL

  • Comodo شرکت صادر کننده
  • Extended Validation نوع گواهی نامه
  • نامحدود تعداد Reissue
  • دارد قابلیت تغییر دامین
  • ندارد SSL Wildcard
  • دارد نوار سبز رنگ
  • دارد سازگاری با موبایل
  • 99 درصد سازگاری با مرورگرها
  • دارد نیاز به مستندات برای صدور
  • 1 تا 7 روز مدت زمان صدور

Comodo PositiveSSL EV

  • Comodo شرکت صادر کننده
  • Extended Validation نوع گواهی نامه
  • نامحدود تعداد Reissue
  • دارد قابلیت تغییر دامین
  • ندارد SSL Wildcard
  • دارد نوار سبز رنگ
  • دارد سازگاری با موبایل
  • 99 درصد سازگاری با مرورگرها
  • دارد نیاز به مستندات برای صدور
  • 1 تا 7 روز مدت زمان صدور

GeoTrust TrueBusinessID EV

  • GeoTrust شرکت صادر کننده
  • Extended Validation نوع گواهی نامه
  • نامحدود تعداد Reissue
  • ندارد قابلیت تغییر دامین
  • ندارد SSL Wildcard
  • دارد نوار سبز رنگ
  • دارد سازگاری با موبایل
  • 99 درصد سازگاری با مرورگرها
  • دارد نیاز به مستندات برای صدور
  • 1 تا 7 روز مدت زمان صدور

Thawte Web Server EV

  • Thawte شرکت صادر کننده
  • Extended Validation نوع گواهی نامه
  • نامحدود تعداد Reissue
  • ندارد قابلیت تغییر دامین
  • ندارد SSL Wildcard
  • دارد نوار سبز رنگ
  • دارد سازگاری با موبایل
  • 99 درصد سازگاری با مرورگرها
  • دارد نیاز به مستندات برای صدور
  • 1 تا 7 روز مدت زمان صدور